Cinema in Ukraine. Твір англійською мовою з перекладом

Cinema in Ukraine. Твір англійською мовою з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Cinema in Ukraine

The first newsreels were made and

shown in 1896, by A. Fedetsky, artist

and photographer from Kharkiv.

Their regular production began in

1907.

An animated cartoon studio was

set up in Kharkiv in 1927 and later

transferred to Kyiv.

During World War II Ukrainian film­-
makers made trips to the front.

They showed war films about the coun-
try’s heroic defence.

There are four state film studios in

Ukraine.

Bohdan Stupka, Ada Rohovtseva,

Olha Sumska — these and many other

names are very popular with movie

and theatre-goers.

They have successfully appeared in

do­mes­tic and foreign productions.

O. Dovzhenko is one of the founders

of Ukrainian cinematography.

O. Dovzhenko became an important

figure­ in national and world

cin­ema­tog­ra­phy.

His motion pictures “Arsenal”, “Earth”

were named among the best films of

all times.

He worked for the Odesa and Kyiv

studios.

Since 1946 he stayed to work at the

Mos­film Studio.

Apart from a number of feature films

he made documentaries.

Besides he wrote script-like stories

and plays.

The Kyiv Studio bears his name now-
adays.

The Dovzhenko prize was instituted

in 1983.

 

Кіно в Україні

Перші кіножурнали були зроблені

і по­ка­зані в 1896-му А. Федетським,

ху­дож­ни­ком і фотографом

з Харкова.

Їх постійне виробництво розпоча­

лося в 1907 році.

Студія мультиплікаційних фільмів

з’я­ви­ла­ся в Харкові в 1927-му

і пізніше була перенесена

до Києва.

Під час II світової війни українські

ре­жи­се­ри здійснювали поїздки на

фронт.

Вони показували військові фільми

про героїчний захист країни.

В Україні є 4 державні кіностудії.

Бог­дан Ступка, Ада Роговцева,

Ольга Сумсь­ка — ці і багато інших

імен дуже популярні серед глядачів

театру і к­і­но.

Вони успішно знімалися у фільмах

віт­чиз­ня­но­го й іноземного ви­роб­

ниц­т­ва.

О. Довженко є одним із засновників

українського кінематографа.

Він став важливою фігурою в на­ц­і­о­

наль­но­му і с­в­і­то­во­му кінематографі.

Його ху­дожні фільми «Арсенал»

і «Зем­ля» були на­звані серед кра­

щих фільмів усіх часів.

О. Довженко працював на Одеській

і Київській студіях.

З 1946 року він за­ли­шив­ся працю­

вати на студії Мосфільм.

Крім численних художніх фільмів він

знімав і документальні.

Він також писав кіносценарії і п’єси.

Залишити відповідь