Canadian Cities and Towns. Твір англійською з перекладом

Canadian Cities and Towns. Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

Canadian Cities and Towns
Canada is a country with rapid growth
of the population.
It is mainly concentrated in large
cities.
The most important among them is
the capital of the country, Ottawa.
It is situated on the picturesque bank
of the Ottawa River.
One third of its population is descendants
of English and French
immigrants.

Before the colonization the Ottawa region was an Indian trading centre. The name of the city comes from the In­dian word meaning “trade”. For a very long time Ottawa was a furtrading centre. The suburbs of the city house different industrial factories: electronic enterprises,­ foodprocessing factories, paper mills and others. Ottawa is a city of bridges. There are more than 20 bridges in the city. Ottawa is famous for its walks, along which about a million of tulips bloom in spring. Toronto, one of the largest cities, is the home of leading banks and cor­porations. It is the major industrial centre of the coun­try. Toronto is a port on Lake Ontario, one of the Great Lakes. Another huge port of Canada is Montreal, situated on the St Lawrence River. More than 5000 freight ships come to that port every year. Three universities are situated in the city. It is also one of the shopping and cultural centres of the country. Vancouver is a garden city. It is a very picturesque city, which lies between­ snow-capped mountains and an ocean bay in the west of Canada. It is the largest port on the Pacific coast and the centre of Canadian trade.

Великі і малі міста Канади

Канада — це країна зі швидким ро­с­ том населення. Воно в основному зо­се­ред­же­не у ве­ли­ких містах. Найважливішим серед них є столи­ ця країни — Оттава. Вона розташована на мальовничо­ му березі ріки Оттави. Одна третина її населення — на­ щад­ки англійських і французьких емі­грантів До колонізації Оттава була індій­ ським торговим центром. Назва міста походить від індійсько­ го слова, що означає «торгівля». Тривалий пе­р­і­од часу Оттава була цен­т­ром торгівлі хутром. У передмісті столиці зна­хо­дять­ся різні підприє­м­ства елек­т­рон­ної про­ мис­ло­вості, хар­чові комбінати, па­пе­ рові фаб­ри­ки й інші. Оттава — це місто мостів.

У місті більше 20 мостів. Оттава відома своїми алеями, уздовж яких навесні цвітуть мільйо­ ни тюль­панів. Торонто, одне з найбільших міст,— місце­роз­та­шу­ван­ня ведучих банків і кор­по­рацій. Це головний про­мис­ло­вий центр країни.Торонто — це порт на озері Онтаріо, одному з Великих озер. Ще один великий порт Канади — Мон­ре­аль — розташований на ріці Свя­то­го Лаврентія. Понад 5000 вантажних кораблів за­ хо­дять сюди щорічно. У місті знаходиться три універ­ ситети. Це також один з торгових і культур­ них центрів країни. Ванкувер — місто садів. Це дуже ма­ль­ов­ни­че місто, що ле­ жить між зас­н­і­же­ни­ми вершинами й ­о­ке­ансь­кою за­то­кою на заході Канади. Це най­б­іль­ший порт на тихоокеан­ ському узбережжі і центр канад­ ської торгівл

 

Залишити відповідь