British Customs. Твір по англійськи з перекладом

British Customs. Твір по англійськи з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

British Customs

There exist some very unusual traditions in Great Britain. One of them is Town Crier’s Rivalry.Town criers from all parts of the country gather at Hastings, Sussex, in August for the National Town Crier’s Cham­pi­onship. For the contest they wear their tra­ditional ceremonial uniforms and carry their hand­bells. A procession headed by the Hastings band marches to an arena where the Mayor, members of town council and civil officials greet them.

To enable the judges to determine who possesses the most powerful voice the competitors are rowed to a small island about 75 yards from them. From this little island they one by one make their cries and declaim a 150word test piece. Another curious tradition reminds us of our country. Fun and jokes are very common on April Fool’s Day.

In Scotland an old name for April Fool is April-cuckoo. For some reason the cuckoo is a symbol for daftness. The return of the cuckoo and the arrival of spring are connected with all this fooling. Still another interesting tournament is the Veteran Car Run. The veteran cars are set out on the London — Brighton run each No­vem­ber. There is an condition — every car taking part must be at least 60 years old. The London — Brighton ride is not a race.

Participants are limited to a maximum average­ speed of 20 miles per hour. At 8 o’clock comes the “Off”. The main things in this tournament are the cars that represent the history of the country.

Звичаї британців

У Великобританії існують дуже не­ зви­чайні традиції. Одна з них — змагання міських гла­ ша­таївМіські глашатаї з усіх кінців країни зби­ра­ють­ся в Хас­тингсі, графство Сас­секс, у серпні на Національний турнір міських гла­ша­таїв. На змагання­ вони одягають свою тра­ди­ц­ій­ну форму для церемоній і бе­руть свої ручні дзвіночки. Процесія, очолювана оркестром Ха­с­тин­г­са, крокує до арени, де її віта­ють мер, чле­ни міської ради і ци­ вільні служ­бовці.

Щоб судді мали можливість виз­на­ чи­ти, хто ж володіє наймогутнішим го­ло­сом, тих, хто змагається, відво­ зять на човнах на маленький острів на відстані 75 ярдів. З цього малень­кого острова вони один за одним оголошують тест, що скла­даєть­ся з 150 слів. Ще одна цікава традиція нагадує нам нашу країну. Сміх і жарти звичайно суп­ро­вод­жу­ ють квітневий День дурнів. У Шот­ландії стара назва Квітневого дурня — «Квітнева зозуля».

З якоїсь причини зозуля вважаєть­ ся символом дурості. Повернення зозуль і прихід весни були пов’язані з цим днем. Ще одне цікаве змагання — це па­ рад автомобілів-ветеранів (старо­ винних ма­шин). Щорічно в листопаді старі автомо­ білі збираються на переїзд із Лон­ дона у Брай­тон. Існує важлива умова — кожен ав­ то­мобіль, що бере в ньому участь, по­ви­нен бути при­наймні 60-літньої дав­ності випуску. Переїзд із Лондона у Брайтон зовсім не перегони.

Максимальна швидкість учасни­ ків — 20 миль за годину. Початок переїзду — о 8 годині ранку. Основними в цьому змаганні є ав­ томобілі, що пред­став­ля­ють історію краї­ни.

Залишити відповідь