Australia (Австралія). Твір англійською з перекладом

Australia (Австралія). Твір англійською з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Australia

Australia, or the Commonwealth of Aus­tralia, as it is officially called, is situated on the island continent. It also occupies the Island of Tasmania and some minor islands round the coast of the continent. It is a highly developed industrialagrarian­ country. Its area is about 8 million km2. It is the only state in the world that occupies the territory of a whole continent. The capital of Australia is Canberra, which became the capital only in 1927. From 1787 to 1867 Australia was a place where criminals were sent from Britain. That is why the official language of Aus­tralia is English. Almost one half of Australian territory is occupied by deserts and semideserts. For quite a long period of time it was thought to be useless for economic de­vel­opment. But it is rich in coal, iron ore, bauxites, ura­nium, lead and many other mineral re­sources. For almost a century the production and export of sheep wool was the basis of the economy of the country. Now the most important industries are oil, chemical, ore mining, radioelectronics, and food industry. The country exports agricultural products and raw materials. As for the nature, the commonest trees of Australia are the eucalyptus and the Australian acacia or mimosa, the natio­nal emblem of the country

Such unusual animals as a kangaroo or a koala-bear originate from Australia. Australia is one of the most unusual and exotic countries of the world. A significant feature of modern Australian society is the representation of a lot of cultures drawn from many lands by its people. Historically part of the British Empire and now a member of a Commonwealth of Nations, it is a relatively prosperous and independent nation

Австралія

Австралія, чи Австралійський союз, як він офіційно називається, роз­та­ шо­ва­на на острівному континенті. Вона та­кож займає острів Тасманія і ряд ма­лень­ких островів, роз­та­шо­ва­ них уз­довж узбережжя континенту. Це високорозвинена промислова і сіль­ськогосподарська країна. Її площа близько 8 млн км2. Це єдина держава у світі, що займає цілий кон­ти­нент. Сто­ли­ця Австралії — Канберра, яка стала нею тільки в 1927 році. З 1787 по 1867 рік Австралія була місцем, куди за­си­ла­ли­ся злочинці з Вели­кобританії. Тому в Австралії офіційною мовою є ан­г­л­ійсь­ка. Майже половину ав­ст­ра­л­ійсь­кої те­ри­ торії займають пустелі і на­п­і­в­пу­с­телі. Довгий час країна вважалася не­при­ дат­ною для економічного розвитку. Але вона багата на вугілля, залізну руду, боксити, уран, свинець і вели­ ку кількість інших корисних копалин. Протягом сторіччя виробництво й екс­порт овечої вовни були осно­ вою еко­но­м­і­ки країни. Зараз найбільш важ­ли­ви­ми галу­ зями промисловості є на­фто­ва, хімічна, гірни­чо­до­був­на, ра­д­і­о­е­лек­т­ рон­на і хар­чо­ва. Країна експортує сільсько­гос­по­ дарсь­ку продукцію і си­ро­ви­ну. Щодо природи, то звичайнісіньки­ ми де­ре­ва­ми для Австралії є евка­ ліпт і ав­ст­ра­л­ійсь­ка акація, чи мімо­ за, — на­ціо­наль­на емблема краї­ни.

Батьківщиною таких незвичайних тва­рин, як кенгуру і ведмідь коала, та­кож є Австралія. Австралія — одна із найбільш не­зви­ чай­них і ек­зо­тич­них країн світу. Важливою рисою сучасного австра­ лійського суспільства є пред­став­ниц­ т­во безлічі культур, принесених на кон­ти­нент різними народностями. Істо­рич­но — частина Британської імпе­рії, а тепер член Співдружності Націй, Ав­ст­ра­лія є процвітаючою і не­за­леж­ною нацією.

Залишити відповідь