American Music. Твір з перекладом

American Music. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

American Music

Since the United States was settled

by Europeans, it is not surprising that

classical music and folk songs

were brought over from that

continent.

Beethoven, Brahms, Debussy,

Tchaiko­vskyi, Stravinskyi, Bach,

Mozart and Verdi are but a few names

of European com­posers which

are often on orchestra or opera

programmes.

English, Irish, Scottish folk songs are

sung very often and have been sung in

America by so many generations that

Americans are not even conscious

that these songs are of foreign origin.

But the greatest contribution to Ameri-
can music, however, has been made

by the Negroes in the South.

Negro songs are now part of the

nation’s most precious musical

heritage.

Perhaps the Negro’s greatest con­tri-
bution to American music has been

jazz and rhythm-and-blues.

Most contemporary music works root

deeply in those styles.

After the Civil War some of the brass

in­struments of the Confederate

military bands fell into the hands of the

Negroes, and the result was all kinds of

rhythmical and melodic experiments.

Thus jazz, free of conventions and

written arrangements, was born.

Such composers as Aaron Copland

and George Gershwin in America

and Stravin­sky in Europe have been

influenced by American jazz.

And one can say that rhythm-and-
blues was the beginning of modern

dancing music.

Музика Америки

Оскільки Сполучені Штати Америки

населені в основному євро­пей­ця­

ми, не дивно, що класична музика

і на­родні пісні були запозичені ними

з Євро­пи.

Бетховен, Брамс, Дебюссі,

Чайковсь­кий­, Стравінський, Бах,

Мо­царт і Вер­ді — це всього лише

кілька імен європей­ських компо­

зиторів, чиї твори зав­ж­ди при­сутні

в концертних про­гра­мах.

Англійські, ірландські, шот­ландські

на­родні пісні завжди були дуже по­

пу­лярні, і багато поколінь навіть

не ус­в­і­­дом­лю­ють того, що співа­ють

пісні іно­зем­но­го походження.

Але найбільший внесок у фор­му­ван­

ня американської музики зробили

пісні не­грів ­П­і­в­д­ня.

Негритянські пісні зараз складають

найбільшу частину на­ціо­наль­ної му­

зич­ної­ спад­щи­ни.

Бе­зу­мов­но, найбільшим внеском

нег­рів в американську музику був

джаз і ритм-енд-блюз.

Корені практично всієї сучасної му­

зи­ки походять з цих стилів.

Після Громадянської війни багато

військо­вих оркестрів Конфедерації

пе­рей­ш­ли до рук негрів,

і в ре­зультаті виникли різні ритмічні

і мелодійні ек­с­пе­ри­мен­ти.

У такий спосіб народився джаз,

вільний від обмежень і пись­мо­вих

пра­вил.

Джаз дуже вплинув і на таких ком­по­

зи­торів, як Аарон Копланд і Джордж

Гершвін в Америці і С­т­ра­в­і­нсь­кий

у Єв­ропі.

А ритм-енд-блюз мож­на назвати

по­чат­ком нинішньої танцю­валь­ної

му­зи­ки.

Залишити відповідь