A Citizen Is Not a Profession. Твір з перекладом

A Citizen Is Not  a Profession. Твір з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

A Citizen Is Not

a Profession

What does the sentence “I am

a citizen of Ukraine” mean?

At first it is difficult to an­swer.

Let’s take some examples.

A doctor helps people to improve their

health.

A worker makes machines.

A farmer grows plants.

A teacher teaches pupils.

A soldier defends our country.

In short we can become builders,

shopmen or pilots.

But a citizen is not a profession.

To be a citizen means to be

responsible for one’s work, for the

future of our country.

People become doctors to help other

peo­ple.

They become farmers to give their

coun­try more bread.

They become workers to make new

ma­chines needed by their country.

They become teachers to give the

youth knowledge necessary for their

life.

We know the names of the best vet­er-
ans of labour and veterans of war in

our coun­try.

We met with them and they told us

about their work and life.

But have we thought about what the

mem­bers of our own families have

done as Ukrainian citizens?

What are the re­sults of their work?

Why do people re­spect our

grandfathers and grand­mothers?

These questions are very important.

They are important because

sometimes young people speak

about leading workers,­ war heroes

and veterans of labour,­ but we do

not think about our own par­ents and

grandparents.

We do not think about what our fathers

and mothers are for our country and

our so­ci­ety.

So grown-ups can tell us a lot about

how our country developed.

 

Бути громадянином —

не професія

Що означає вислів «Я громадянин

Ук­раї­ни»?

Спочатку здається важким дати

відпо­відь.

Візьмемо кілька при­кладів.

Лікар допомагає людям поліпшити

здо­ро­в’я.

Робітник створює машини.

Фермер вирощує врожаї.

Учитель навчає дітей.

Солдат за­хи­щає нашу країну.

Коротше кажучи, ми можемо стати

бу­д­і­вель­ни­ка­ми, продавцями чи

льот­чи­ка­ми.

Але громадянин — це не про­фесія.

Бути громадянином — означає

відпо­в­і­да­ти за свою роботу, за май­

бутнє на­шої країни.

Люди стають лікарями, щоб до­по­ма­

га­ти іншим людям.

Вони стають фер­ме­ра­ми, щоб дати

своїй країні більше хліба.

Вони стають робітниками, щоб

ро­би­ти нові машини, необхідні їх

країні.

Вони стають учителями, щоб дати

мо­лоді знання, необхідні для життя.

Ми знаємо імена найкращих ве­те­

ранів праці і ветеранів війни в нашій

країні.

Ми зустрічалися з ними, і вони

роз­по­в­і­да­ли нам про свою роботу

і життя.

Але чи думали ми про членів своєї

родини, що зробили щось як ук­

раїнські громадяни?

Які результати їхньої ро­бо­ти?

Чому люди поважають наших діду­

сів і ба­бусь?

Ці питання дуже важливі.

Вони важ­ливі, тому що іноді молодь

говорить про передових робітників,

ге­роїв війни і ветеранів праці, але

ми не думаємо, ким були наші бать­

ки, дідусі і бабусі.

Ми не думаємо про те, що наші бать­

ки і матері значать для нашої країни

і на­шо­го суспільства.

Таким чином, дорослі люди можуть

розповісти нам багато чого про те,

як розвивалася наша країна.

Залишити відповідь