Press in Ukraine. Твір на англійській мові з перекладом

Press in Ukraine. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Press in Ukraine

Newspapers and magazines play

a great role in the life of a modern

person.

We usually read newspapers to get

information­ about the events that

have taken or are going to take place

in this coun­try or abroad.

One can also read articles about his-
torical events or public figures of the

past.

The pages of newspapers carry

articles on our economy, industry,

agriculture and social life.

Practically all newspapers give

weather forecasts, radio and TV

programmes.

But there are some specialized news-
papers that give only TV programmes.

They also give brief accounts of new

films or the films that one can see

on TV.

The beginning of the Ukrainian press

is considered the “Kharkiv Weekly”,

founded­ in 1812.

In those days newspapers tried to

attract readers’ attention to the

problems of eco­nomic, political and

cultural life of this country.

The first literary works in Ukrainian

and investigations of Ukrainian

folklore appeared­ on their pages.

Today Ukraine has a large variety of

news­pa­pers and magazines.

One can find newspapers of all kinds:

national and local, official and private,

special newspapers for children, teen-
agers, for all kinds of fans — sport

fans, music fans, etc.

 

Преса в Україні

Газети і журнали відіграють дуже

важ­ли­ву роль у житті сучасної

людини.

Ми звичайно читаємо газети, щоб

одер­жа­ти інформацію про події,

що відбу­ли­ся чи будуть відбуватися

в на­шій країні чи за її межами.

Можна також прочитати статті про

істо­ричні події чи суспільних діячів

ми­ну­ло­го.

На сторінках газет публікуються

статті про нашу економіку, про­

мисловість, сільське господарство

і громадське життя.

Практично в усіх газетах публіку­

ється прогноз погоди, радіо- і теле­

візійні про­гра­ми.

Але є також і спеціальні газети, що

пуб­л­і­ку­ють тільки телевізійні

про­гра­ми.

У них також даються короткі анонси

нових фільмів або фільмів, які мож­

на по­ба­чи­ти по телебаченню.

Початком української преси вва­

жаєть­ся «Харківський щотижневик»,

що був заснований в 1812 році.

У ті дні газети намагалися при­

вернути увагу читачів до проблем

еко­но­м­і­ч­но­го, політичного і культу­

рного життя на­шої країни.

На їхніх сторінках уперше з’явили­

ся літературні твори українською

мовою і дослідження українського

фоль­к­ло­ру.

Сьогодні в Україні велика розмаї­

тість газет і журналів.

Можна знайти газети будь-яких ви­

дів: національні і місцеві, дер­жавні

і п­ри­ватні, спеціальні газети для

дітей, підлітків, любителів спорту,

музики і т. д.

Залишити відповідь