Життя української молоді. Твір на англійській мові з перекладом

Життя української молоді. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

The Life of Ukrainian Youth

Nowadays when our independent

state Ukraine is developing, much

attention is paid to our youth.

The desire of our young people

to be­come qualified specialists in

future mo­ti­vates them to enter higher

educational establishments.

For young people higher education is

the method of developing their talents

and abilities, their creative potential.

That is why beside their studies they

are also engaged in different clubs

and or­gani­zations.

Almost every school or institute has its

own team of “joyful and smart” (KVN).

This game is rather popular among

our young people and it helps them to

bring out their brightest talents and to

create team spirit.

Young people learn to work together,

to share the moments of luck and

failure.

Besides studies young people

are also engaged in scientific and

research work.

One may say that nowadays this

sphere is not paid too much attention

to.

This is true, but still there exist “Young

Scientists’ Councils”, where young

people­ can discuss or present their

scientific in­ves­ti­gations.

There also exists the Ukrainian branch

of youth organization Greenpeace in

Ukraine.

Young people learn to love their land

and the world that surrounds them.

This organization protests against

envi­ron­mental pollution, against

extermination of all animals, not only

rare species.

 

Життя української молоді

У наші дні, коли наша незалежна дер­

жа­ва — Україна — розвивається, ве­

ли­ка увага приділяється молоді.

Бажання молоді в майбутньому ста­

ти кваліфікованими фахівцями

є при­чи­ною вступу до вузу.

Вища освіта для молоді — це спосіб

розвити свої таланти і здібності,

свій творчий потенціал.

Тому крім навчання вони займають­

ся в різних клубах і організаціях.

Майже кожна школа чи інститут ма­

ють свою команду КВК.

Ця гра дуже популярна серед мо­

лоді і допомагає їм розкрити свої

найяс­к­равіші таланти, виховує умін­

ня пра­цю­ва­ти в команді.

Молодь учиться працювати разом,

роз­д­і­ляє моменти успіхів і невдач.

Крім навчання, молодь також

зай­маєть­ся науково-дослідною ро­

бо­тою.

Можна сказати, що в наші дні цій

сфері не приділяється багато уваги.

Це правда, але все-таки існують

ради молодих учених, де вони мо­

жуть об­го­во­ри­ти чи представити

свої наукові розробки.

В Україні також існує молодіжна

орга­нізація Грінпіс.

Там молодь учиться любити свою

зем­лю і світ, що їх оточує.

Ця організація протестує проти заб­

руд­нен­ня навколишнього се­ре­до­ви­

ща, проти винищування усіх тварин,

не тільки рідкісних видів.

Залишити відповідь