History of London. Твір на англійській мові з перекладом

History of London. Твір на англійській мові з перекладом
1 Звезда2 Звезды (Проголосуй першим!)
Loading...

History of London

London is an old city.

It grew up around the first point

where the Roman invaders found

the Thames narrow enough to build

a bridge.

There has been a “London Bridge” in

the same area ever since.

They founded a Celtic settlement then

known as Londinium and later they

had turned it into a large port and

import­ant trading centre with a long

wall of stone and brick.

Inside the wall low houses were built

with bright red tiled roofs.

The Tower of London was founded by

Julius­ Caesar and in 1066 rebuilt by

William the Conqueror.

It was used as a fortress, a royal resi-
dence and a prison.

Now it is a museum and also the place

where the Crown Jewels are kept.

Time passed.

London grew and became a great city.

The coming of the railway changed

Lon­don for ever.

The first underground railway was

opened in 1863 between Paddington

and the City.

Today London is the capital of Great

Brit­ain and Northern Ireland.

It is one of the most beautiful cities in

the world.

There are many places of interest in it

and this city is well worth visiting.

 

Історія Лондона

Лондон — старе місто.

Він виріс на­вко­ло того місця, де

римські завойовники знайшли Темзу

до­с­тат­ньо вузькою, щоб по­бу­ду­ва­ти

міст.

Відтоді тут стоїть Лондонський міст.

Вони заснували кель­тсь­ке поселен­

ня, відоме тоді як Лон­ди­н­і­ум, і пізні­

ше пе­ре­тво­ри­ли його у ве­ли­кий порт

і важливий тор­го­вий центр, ото­че­ний

довгою стіною з ка­ме­ню і цегли.

Усередині міської стіни були по­бу­до­

вані низькі бу­ди­ноч­ки з яскраво-чер­

во­ни­ми черепичними дахами.

Лондонський Тауер був зас­но­ва­ний

Юлієм Цезарем і в 1066-му пе­ре­бу­

до­ва­ний Вільямом За­вой­ов­ни­ком.

Він використовувався як фортеця,

ко­ро­л­і­всь­ка резиденція і в’язниця.

За­раз це музей, а також місце, де

збе­р­і­га­ють­ся скарби корони­.

Йшов час.

Лондон ріс і ставав ве­ли­чез­ним

містом.

Прокладання залізниці зовсім змі­

нило його.

Перша лінія мет­ро­по­л­і­те­ну була від­

крита в 1863-му, вона з’єднувала

Па­дин­г­тонсь­кий вок­зал і Сіті.

Зараз Лондон — це столиця Велико­

британії і Північної Ірландії.

Це одне з красивіших міст світу.

У ньому багато визначних пам’яток,

і йо­го варто відвіда­ти.

Залишити відповідь